Заштитник права осигураних лица – заштитник осигураника

Татјана Миленковић

Седиште: Општа болница „Ђорђе Јоановић“ Зрењанин, I спрат Интерног одељења

Број телефона: 064/852-2768

Заштитник права осигураних лица је службеник Републичког фонда за здравствено осигурање који осигураницима пружа помоћ за лакше и брже остваривање својих права из здравственог осигурања.

Заштитник права осигураних лица пружа савете, информације, стручну и техничку помоћ ради лакшег остваривања права на здравствену заштиту и остала права из обавезног здравственог осигурања.

Права из здравственог осигурања утврђена су Законом о здравственом осигурању и обухватају:

• Право на здравствену заштиту која се пружа у здравственим установама
• Право на накнаду зараде за време привремене спречености за рад осигураника
• Право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите

Заштитнику осигураника можете поднети пријаву о повреди права из здравственог осигурања.
Заштитнику осигураника по примљеној пријави поступа у циљу утврђивања чињеница.
Заштитник осигураника доставља Вам писани одговор одмах, а најкасније у року од 5 радних дана од дана подношења пријаве.