Важни документи

Здравствено осигурање
Закон о здравственом осигурању

Здравствена заштита
Закон о здравственој заштити

Осигурање
Закон о осигурању

Доприноси
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

Здравствена документација
Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства
Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља
Инструкција о примени Закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља
Инструкција о примени Закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља и обрасци уз Инструкцију
Инструкција о примени Закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља и техничко упутство уз Инструкцију
Примена Закона о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља

Лекови
Закон о лековима и медицинским средствима(интерно пречишћен текст)
Закон о лековима и медицинским средствима
(I) Закон о измени и допуни Закона о лековима и медицинским средствима

Заштита становништва
Закон о заштити становништва од заразних болести
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму
Закон о заштити лица са менталним сметњама

Права пацијената
Закон о правима пацијената

Коморе
Закон о коморама здравствених радника (интерно пречишћен текст)

Јавно здравље
Закон о јавном здрављу

ВТО
Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења

Трансплантација
Закон о трансплантацији органа
Закон о трансплантацији ћелија и ткива

Трансфузија
Закон о трансфузиолошкој делатности

Финансије
Закон о мировању и отпису дуга по основу доприноса за обавезно здравствено осигурање
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга
Закон о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије
Закон о изменама Закона о преузимању обавеза здравствених установа према веледрогеријама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије

Генетске болести
Закон о превенцији и дијагностици генетичких болести

Јавне набавке
Закон о јавним набавкама*

Међународни уговори
Закон о закључивању и извршавању међународних уговора

Електронски подаци
Закон о електронском документу

Заштита података
Закон о заштити података о личности (пречишћен текст)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (пречишћен текст)
Закон о тајности података

Остали важни документи

Колективни уговор код послодавца О.Б.

Статут
Кућни ред
План стручног усавршавања за 2024.год.
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2023. годину
Одлука о давању информација родбини и посетама
Процедура о омогућавању увида у мед. документацију
Правилник о стручном усавршавању и специјализацијама
Пословни кодекс
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о поступању по притужбама на рад болнице

Правилник о поступању са донацијама

Правилник о управљању сукобом интереса

Правилник о систематизацији ОБЗР