Праћење и унапређење квалитета рада

Важна документа:

Правилник о акредитацији здравствених установа

Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите

Закон о здравственој застити

Стандарди за акредитацију

Национална стратегија за унапређење квалитета

Пословник о раду комисије за унапређење квалитета рада

Годишњи извештај о показатељима квалитета рада за 2016. годину.

Извештај о извршењу Плана рада и услуга Опште болнице “Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину за период Јануар–Децембар 2016. годину је састављен на основу Плана рада Опште болнице ”Ђорђе Јоановић” Зрењанин за 2016. годину, и на основу извештаја о фактурисаној реализацији рада за посматрани период, а у складу са новом Номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите.

Општа болница “Ђорђе Јоановић” Зрењанин као једина општа здравствена установа секундарног нивоа здравствене заштите у Средњобанатском округу има велику улогу и значај за очување здравља грађана, квалитет и дужину њиховог живота, праћено кроз социодемографске показатеље и индикаторе морбидитета и морталитета.

У периоду јануар-децембар 2016. године установа је уложила труд и средства за побољшање услова рада, односно за постизање вишег нивоа безбедности пацијената и запослених, као предиспозиције за квалитетније пружање здравствених услуга.

Преузимање:

Методолошко упутство за праћење квалитета здравствене заштите

Презентације извештаја:

Презентација анализе испитивања задовољства корисника услуга и запослених за 2018. годину

Стратешки план за период 2016-2020. год